GĐPT PHỔ HIỀN được thành lập từ năm 1964 tại khu Bảy Hiền, nay là Chùa Phổ Hiền 198 Võ Thành Trang, Phường 11, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh. Gồm có 3 ngành Thanh – Thiếu – Đồng với đoàn: Thanh Nam, Thanh Nữ, Thiếu Nam, Thiếu Nữ, Đồng Nam, Đồng Nữ.